กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมส่งมอบความสุขให้เด็กๆทั่วประเทศ

186
0
Share:

ผ่านกิจกรรม On Sites, On Hands, Online อยู่ที่ไหนก็เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ได้

 

 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเราในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในปีนี้ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวงการอุดมฯ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และหน่วยงานเอกชนกว่า 27 หน่วยงาน

ร่วมกันจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ขึ้นในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวความคิดหลักของปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความน่าสนใจและความสนุกในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการคิดให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.กิจกรรม On Sites 2.กิจกรรม On Hands และ 3.กิจกรรม Online

Share: