บล.แมคควอรีนําร่องเสิร์ฟ “DW” อ้างองิดชันีฮ่ังเส็งรายแรกในไทย เพ่มิทางเลือกในการลงทุน-สร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ

189
0
Share:

บริษัทหลกัทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั (DW28) เปิดตวัใบสําคญั แสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือ DW (Derivative Warrants) อ้างอิงดชันีฮงั่เสง็ (HSI) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย และ จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัที่ 14 สิงหาคม 2562 โดย HSI เป็นดชันีชีว้ดัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดบัสี่ ของโลก

 

 

ทั้งนี้การเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี HSI มีขึ้นในช่วงที่ฮ่องกงกำลังเป็นข่าวที่สนใจของทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดฮ่องกงมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้ง Call DW และ Put DW ประเภทละ 4 รุ่น ซึ่งมีราคาใช้สิทธิอยู่ระหว่าง 23,800 ถึง 29,400 จุด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มีมุมมองของตลาด และระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยสัญลักษณ์ซื้อขายของ Call DW ที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในครั้งนี้คือ HSI28C1910A, HSI28C1910B, HSI28C1910C, HSI28C1910D และ Put DW คือ HSI28P1910A, HSI28P1910B, HSI28P1910C, HSI28P1910D

ดัชนี HSI เป็นดัชนีอ้างอิงผลตอบแทนของ 50 หุ้นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น HSBC, Tencent และ AIA กรุ๊ป

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี HSI ของแมคควอรีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักลงทุนของเรา โดยมีสัดส่วนมากกว่า 70% ของปริมาณซื้อขาย ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักลงทุนไทย โดยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเมือง รวมถึงการประท้วงทางการเมือง สงครามสกุลเงิน และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อขายหรือลงทุนในดัชนี HSI” ดีน เฮอร์เบิร์ต Head of Listed Product Distribution, Asia, Macquarie Commodities & Global Markets กล่าว

ขณะที่ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเพิ่มดัชนีต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่สาหรับ DW นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและเป็นเครื่องมือในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก บล. แมคควอรี ในการออก DW และร่วมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ออก DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหรือสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น”

“จากการที่ดัชนี HSI มีความผันผวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงดัชนี SET50 ด้วย เราคาดว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี HSI ได้รับความนิยมจากนักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก” ดีน เฮอร์เบิร์ต กล่าวเสริม

นายนพดล ดวงทิพย์เนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อ้างอิงดัชนี HSI ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการนำ DW อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้ามาทำการซื้อขายในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ในการกระจายการลงทุนและ leverage ในตลาด ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความคึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งนี้ DW ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ นักลงทุนสามารถซื้อขาย และเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นที่เปิดอยู่แล้ว

ทั้งนี้ราคา DW จะเคลื่อนไหวตามราคาของดัชนีฮั่งเส็ง ฟิวเจอร์ส ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) นักลงทุนสามารถติดตามราคาดัชนีฮั่งเส็ง ฟิวเจอร์ส ตารางราคา DW และข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ www.thaidw.com

 

 

Share: