40 เด็กไทยคว้ารางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 22

113
0
Share:

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.มหิดล สานฝันเยาวชนไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานดนตรี มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท แก่ 40 เยาวชนไทยจากผู้สมัครร่วมแข่งขัน 562 คนทั่วประเทศ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 ซึ่งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาเยาวชนนอกเหนือจากการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการบริหารการเงินแก่เยาวชนไทย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนทุกกลุ่มสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ในปีนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งสิ้น 562 คน หลังขยายการรับรู้ผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิจิทัลต่างจังหวัด ทำให้ดึงดูดเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ามาสมัครมากขึ้น การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการประกวดทุกเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ ซึ่งเยาวชนทุกคนได้แสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และไม่ย่อท้อในการฝึกซ้อมการแสดงของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด เชื่อมั่นว่าน้อง ๆ เยาวชนที่ผ่านเวทีแห่งนี้จะนำทักษะที่ได้รับไปพัฒนาความสามารถทางดนตรีก้าวสู่เวทีในระดับประเทศและสากลต่อไป” นายภากรกล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดนตรีไม่ได้แค่สร้างความสุข แต่สร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายให้กับชีวิตด้วย การแข่งขัน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นเสมือนการฝึกฝนการสร้างเป้าหมายตั้งเป้าความสำเร็จให้กับชีวิตซึ่งเป็นการสร้างเป้าให้รู้จักการฝึกฝนและฝึกซ้อม การฝึกการตั้งเป้าแบบนี้จะเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ เด็กและเยาวชนจะมีทักษะในการปรับตัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสำเร็จในชีวิตในอนาคต การเปิดโอกาสให้ฝึกหัดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากในชีวิตประจำวันถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมมือกันสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพชีวิตให้กับเยาวชนทั้งหลาย

สำหรับผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 มีเยาวชนที่ได้รับรางวัลในระดับประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 40 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพสิษฐ์ วัฒนาเลขาวงศ์ (เปียโน) โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวัสดิ์วงษ์ (โหวด) โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ขอนแก่น, มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล (อัลโต แซกโซโฟน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายนิชฌาน พิทยาธร (โซปราโน แซกโซโฟน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นาวาเอกภาสกร สุวรรณพันธ์ พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

 

Share: