TMB Analytics รับรางวัล Best Innovation Centre by Financial Institution

388
0
Share:

นายนริศ สถาผลเดชา (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี อนาลิติกส์ (TMB Analytics) รับรางวัล Best Innovation Centre by Financial Institution ในงานมอบรางวัล The Asian Banker Thailand Awards 2019 จากผลงานการนำเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence) มาประมวลผลข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ให้กับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ในการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การปล่อยสินเชื่อ Information-based Digital Lending, การประเมินราคาบ้านโดยใช้ A.I., CATxOculus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์ (Technology-Driven Solution) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Share: